Wspomaganie zarządzania jakością kształcenia

Minerva EDU system klasy PQMS

Język kompetencji

Kompetencje to uniwersalny język opisujący jednolicie wymagania stanowiska pracy jak również profil poszukującego pracy. Nasze rozwiązania oparliśmy na standardzie rekomendowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czyli Krajowych Standardach Kwalifikacji Zawodowych. Aktualizujemy nasze modele kompetencyjne korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych partnerów oraz aktywnie uczestnicząc w rozwoju nowych standardów tworzonych przy okazji wdrażania Europejskich Ram Kwalifikacji i Polskich Ram Kwalifikacji. Staramy się aby eDialog wraz z platformą Minerva zawsze skutecznie, wspierając się na sprawdzonej merytoryce, łączył rozwiązania naukowe z praktyką biznesową.

Implementacja KRK na Uczelniach Wyższych

Od 2012 roku Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego stały się podstawą do odwzorowania poprzez efekty kształcenia kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Obserwując procesy implementacji nowych wymagań proponujemy wykorzystanie systemu Minerva EDU wspierającego zarządzanie jakością kształcenia. Pozwoli to Państwu uporządkować i usprawnić proces projektowania programów nauczania, kart przedmiotów oraz ewidencji efektów kształcenia.

Badanie losów absolwentów

W myśl Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza się od 1 października 2011 roku obowiązek monitorowania przez uczelnie karier swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów. Zapewnienie sprawnego mechanizmu monitorowania losów absolwentów będzie stanowiło jedno z kryteriów oceny instytucjonalnej dokonywanej przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Uczelnia Przyjazna Pracodawcom
Od roku 2010 Partnerstwo eDialog Sp. z o. o. oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zrealizowało dwie edycję projektu badawczego „Uczelnia przyjazna Pracodawcom” pod patronatem PKPP Lewiatan oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, patronami medialnymi byli m.in: Telewizja POLSAT News, Dziennik Gazeta Prawna, p.r.o.m oraz Goldenline. Do udziału w projekcie przystąpiło 108 Uczelni Wyższych. Analizie zostało poddanych w sumie około 1500 ankiet od pracodawców oraz 20 000 studentów i absolwentów.

Transfer europejskich dobrych praktyk, rozwój i poprawa, jakości szkoleń i kwalifikacji zawodowych pracowników w nowym zawodzie Technik-organizator gospodarki odpadami z wykorzystaniem opracowanych modułów szkoleniowych opartych na standardach kompetencji zawodowych, efektach uczenia się i systemie ECVET oraz wspomaganych narzędziami informatycznymi do zarządzania kompetencjami.