EQUAL Platforma e-Dialog

e-dialog_lead

Informacja o Projekcie Platforma e-Dialog

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, którego Administratorem była Spółka Nowoczesne Technologie Informatyczne S. A. zrealizowało w latach 2005-2008 Projekt „Platforma e-Dialog” (F0059 PL 75 http://www.equal.org.pl/baza.php?M=10&PID=82&lang=pl) sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Rezultat Projektu e-Dialog

Rezultatem głównym Projektu jest Internetowy System Informatyczny, narzędzie usprawniające zarządzanie personelem w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, a tym samym wpływającym na zwiększenie ich konkurencyjności i adaptacyjności do zmieniających się warunków gospodarczych.

e-dialog_pict1Motorem systemu jest, nazwany przez autorów, „Moduł Kompetencje”. Jego funkcjonalność pozwala Pracodawcy na wprowadzenie do systemu, w oparciu o Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych, opisu kompetencyjnego stanowisk pracy występujących w przedsiębiorstwie, poprzez podanie wymagań na oczekiwane przez pracodawcę kwalifikacje / kompetencje pracownika zajmującego dane stanowisko, ich wartości (np. w skali 5-cio punktowej) oraz wagi (istotności).

e-dialog_pict2Z drugiej strony, po wprowadzeniu, według tych samych reguł, charakterystyk Pracowników zajmujących poszczególne stanowiska, system wskazuje luki kompetencyjne oraz „podpowiada” odpowiednie ścieżki szkoleniowe / programy nauczania z oferty Instytucji Edukacyjnych zaangażowanych w realizację projektu.

System jest otwarty dla Urzędów Pracy oraz dla innych pośredników, którzy mają możliwość wprowadzania danych dotyczących poszukujących pracy zgodnie z przyjętymi w systemie standardami. Należy także wspomnieć, że z uwagi na otwarty, poprzez technologię internetową dostęp do systemu, każdy Poszukujący Pracy, posiadający dostęp do Internetu ma możliwość zamieszczania swojej oferty „podejmę pracę”, bądź odpowiedzi na ofertę Pracodawcy.

Gromadzone podczas pracy systemu dane, pozwolą na przeprowadzanie różnego rodzaju prognoz i analiz Rynku Pracy, m.in. opracowanie prognoz dotyczących popytu na kwalifikacje w perspektywie krajowej, regionalnej, lokalnej. Ma to istotne znaczenie dla wykrywania kierunków przemian w zapotrzebowaniu gospodarki na kwalifikacje i umożliwienie szybkiego dopasowania systemów kształcenia ustawicznego oraz programów edukacyjnych znajdujących się w ofercie Uczelni Wyższych i instytucji szkoleniowych. Jest to więc jednocześnie narzędzie służące do analizy popytu i podaży kwalifikacji na rynku pracy, co jest niezmiernie istotną informacją dla poszukujących pracy – w jakich kierunkach powinni rozwijać swoje umiejętności zawodowe, jak i dla instytucji edukacyjnych – jakie kierunki nauczania powinny preferować bądź w jaki sposób je dostosowywać.

W Systemie Platforma e-Dialog wykorzystano rezultaty innych Projektów finansowanych z EFS:

 1. Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych – SPO RZL „Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”

W systemie Platforma e-Dialog, po skonwertowaniu według opracowanej metodyki, standardy wykorzystywane są do opisu wymagań stanowisk pracy, kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy oraz opisu programów nauczania, kursów i szkoleń.

 1. Modułowe Programy Nauczania – SPO RZL „Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego”

Do udziału w Projekcie „Platforma e-Dialog” (i późniejszego korzystania z Systemu) angażowane są Instytucje członkowskie Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego PSKM (Polish Network of Modular Education)

Uwaga: Istnieje możliwość zintegrowania systemu Platforma e-Dialog z funkcjonującym obecnie w publicznych jednostkach organizacyjnych rynku pracy i pomocy społecznej SI Syriusz.

Korzyści z użytkowania systemu „Platforma e-Dialog”

 1. dla MŚP:
  1. umożliwienie lepszego „dopasowania” kwalifikacji pracownika do wymagań zajmowanego stanowiska pracy,
  2. obniżenie kosztów dokształcania – kształcimy tylko tam, gdzie występują luki kompetencyjne,
  3. ułatwienie doboru pracowników o odpowiednich kwalifikacjach na wakujące stanowiska pracy,
  4. ułatwienie budowania mierzalnych ścieżek rozwoju zawodowego pracowników (skuteczna motywacja -> lepsza wydajność),
 1. dla Poszukujących pracy:

a.     dostarczenie dodatkowego źródła ofert pracy,

b.    oferty pracy – precyzyjne, określające dokładnie, w sposób mierzalny wymagania,

c.     ułatwienie udziału w procesie rekrutacji – kontakt drogą elektroniczną,

d.    wskazanie kierunku w jakim powinien rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe

 1. dla Instytucji Rynku Pracy:

a.     raporty dotyczące rynku pracy (w podziale terytorialnym – województwo, powiat, gmina)

b.    dane dotyczące MŚP wg liczby zatrudnionych, branż

c.     wakaty wg stanowisk pracy (opis wakatu, u jakiego pracodawcy)

d.    liczba wakatów w podziale na branże

e.    jakich kwalifikacji w jakich zawodach poszukuje pracodawca

f.     miejsca pracy (wakaty) nadwyżkowe i deficytowe

g.    migracja pracowników

h.    raporty dotyczące usług szkoleniowych

 1. dla Instytucji Edukacyjnych:

a.     raporty dotyczące rynku usług szkoleniowych (w podziale terytorialnym)

b.    szkolenia nadwyżkowe i niedomiarowe

c.     potrzeby szkoleniowe pracodawców

d.    ułatwienie kształtowania / prognozowania własnej oferty edukacyjnej.

Aspekt techniczny

e-dialog_pict3System Informatyczny „Platforma e-Dialog” umieszczony jest na serwerze, dostęp do funkcjonalności zapewniany jest poprzez Internet. Dla ciągłości funkcjonowania systemu „Platforma e-Dialog” niezbędne jest:

 1. Utrzymanie serwera (fizycznego) – dzierżawa, kolokacja (miejsce w odpowiednio zabezpieczonej serwerowni), z odpowiednim dostępem do stałego łącza internetowego o dużej przepustowości,
 2. Zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej:
  1. Administrator systemu i bazy danych
  2. Programiści (usuwanie błędów, wprowadzanie modyfikacji)
  3. Pracownicy wsparcia technicznego i merytorycznego dla użytkowników