MinervaSystem klasy PQMS

MinervaEDU – zintegrowany system wspomagania zarządzania jakością kształcenia, adresowany do uczelni wyższych, w którym zaimplementowano rozwiązania spełniające aktualne wymogi narzucone Ustawą o szkolnictwie wyższym, w tym wsparcie wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji, (ciągłe) monitorowanie karier zawodowych absolwentów, a przede wszystkim dostarczający mechanizmy dające mierzalne podstawy dostosowania programów nauczania do zmieniających się wymogów rynku pracy.

System MinervaEDU jest zintegrowanym systemem wspomagania zarządzania jakością kształcenia. Wspiera on wdrożenie i utrzymanie systemu ciągłego doskonalenia jakości kształcenia zgodnie z cyklem Deminga wykorzystując „język” efektów kształcenia i kompetencji, zapewniając sprzężenie zwrotne z rynkiem pracy.

logo_minerva_200x84

W szczególności, dzięki funkcjonalnościom systemu, możliwe jest spełnienie kluczowych kryteriów dobrej praktyki zarządzania jakością kształcenia w zakresie:

 • reakcji na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • wsparcia monitorowania losów absolwentów,
 • sprzyjania modyfikacjom programu kształcenia i poprawie jakości kształcenia,
 • zapewnienia oceny nauczycieli akademickich, w tym oceny dokonywanej przez studentów, wyniki oceny są jawne i powszechnie dostępne dla nauczycieli i studentów,
 • wdrożenia procedur i stosowanej praktyki oceny jakości kształcenia,
 • mierzenia „w jakim stopniu?”,
 • zapewnienia współpracy z otoczeniem zewnętrznym,
 • zapewnienia studentom wartościowej informacji zwrotnej.

dla studentów i absolwentów

 • gwarantuje zdobywanie wiedzy i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy
 • zapewnia dostęp do ofert pracy, stażów, praktyk spełniających ich oczekiwania i dopasowanych do aktualnie posiadanego poziomu wiedzy i umiejętności,
 • umożliwia monitorowanie przebiegu własnego procesu dydaktycznego mierzonego przyrostem kompetencji i osiąganymi efektami kształcenia,

dla pracodawców

 • ułatwienie poszukiwania najodpowiedniejszych pod względem kompetencyjnym kandydatów do pracy spośród grona studentów i absolwentów Uczelni,
 • uproszczenie procesu rekrutacji pracowników, stażystów bezpośrednio przekładające się na obniżenie kosztów pozyskania personelu,
 • zapewnienie uczestnictwa w procesie ciągłego doskonalenia programów nauczania do potrzeb rynku pracy, co per saldo przekłada się na zwiększenie efektywności funkcjonowania firmy pracodawcy.

dla Uczelni

 • skuteczne wsparcie dla spełnienia wymogów ustawowych w zakresie:
  • monitorowania karier zawodowych absolwentów
  • wdrażania i utrzymania Krajowych Ram Kwalifikacji
  • dopasowania i ciągłego doskonalenia zgodności programów nauczania do zmieniających się wymogów rynku pracy
 • zwiększenie atrakcyjności Uczelni poprzez wprowadzenie mechanizmów ułatwiających:
  • studentom i absolwentom wejście na rynek pracy,
  • pracodawcom dobór kandydatów do pracy spełniających stawiane oczekiwania

Wdrożenie systemu MinervaEDU w Uczelni Wyższej angażuje wszystkich aktorów zaangażowanych w proces doskonalenia jakości kształcenia:

Dział Jakości Kształcenia
 • Opracowanie kwestionariuszy badawczych,
 • Prowadzenie akcji ankietowania,
 • Opracowanie szablonów raportów,
 • Raportowanie w szczególności na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Wnioskowanie zmian programów nauczania na podstawie wyników monitorowania rynku pracy stosując efekty kształcenia i kompetencje jako mierniki dostosowania programów nauczania do potrzeb pracodawców,
 • Wnioskowanie zmian sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych w celu uzyskania większej efektywności procesu kształcenia.
„Właściciele” kierunków studiów
 • Opracowanie
  • dydaktycznych profili kompetencyjnych – sylwetki (kompetencyjnej) absolwenta,
  • kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia (sylabusy),
  • tabel zależności (wymaganych zgodnie z Ustawą): obszarowe efekty kształcenia <-> kierunkowe efekty kształcenia <-> przedmiotowe efekty kształcenia,
  • tabel zależności (opcjonalnie): kierunkowe efekty kształcenia <-> kompetencje,
  • treści testów kompetencyjnych, metod weryfikacji efektów kształcenia,
 • Przygotowanie i prowadzenie akcji oceny poziomów kompetencji i efektów kształcenia (kierunkowych i obszarowych) uzyskiwanych przez studentów i absolwentów w procesie dydaktycznym:
  • ocena dydaktyczna na podstawie uzyskanych ocen z przedmiotów,
  • samoocena,
  • ocena dokonywana przez pracodawców, wykładowców, inne zainteresowane strony,
 • Przygotowanie aktualnej oferty edukacyjnej,
 • Raportowanie na potrzeby wdrażania korekt programów kształcenia,
Akademickie Biuro Karier
 • Studenci i absolwenci
  • Utrzymanie kontaktu, aktualizowanie danych podstawowych,
  • Wsparcie samooceny poziomów kompetencji i efektów kształcenia,
  • Wsparcie wyszukiwania ofert pracy i zgłaszania kandydatur w odpowiedzi na oferty,
  • Wsparcie w pozyskiwaniu informacji o aktualnej ofercie edukacyjnej,
  • Wsparcie w zakresie pozyskiwania informacji o rynku pracy,
 • Pracodawcy
  • Utrzymanie kontaktu, aktualizowanie danych podstawowych pracodawców,
  • Wprowadzanie, aktualizowanie ofert pracy,
  • Wsparcie w pozyskiwaniu kandydatów do pracy, stażów, praktyk,
  • Wsparcie dokonywania oceny poziomów kompetencji i efektów kształcenia wskazanych studentów, absolwentów zatrudnianych przez pracodawcę,
  • Wsparcie w pozyskiwaniu informacji o aktualnej ofercie edukacyjnej,
  • Wsparcie w pozyskiwaniu informacji o rynku pracy,
Studenci i absolwenci indywidualnie poprzez Internet
 • Aktualizowanie danych podstawowych i kontaktowych
 • Dokonywanie samooceny poziomów kompetencji i efektów kształcenia,
 • Wyszukiwanie ofert pracy, zgłaszanie własnej kandydatury (dokonywanie samooceny spełnienia mierzalnych kryteriów stawianych w ofercie – profil kompetencyjny oferty),
 • Wyszukiwanie adekwatnej oferty edukacyjnej,
 • Wyszukiwanie informacji o rynku pracy,
 • Dostęp do wyników oceny jakości kształcenia,
Pracodawcy indywidualnie poprzez Internet
 • Aktualizowanie danych podstawowych i kontaktowych
 • Wprowadzanie i aktualizowanie ofert pracy,
 • Wyszukiwanie potencjalnych kandydatów spełniających mierzalne kryteria oferty pracy,
 • Przeglądanie i analizowanie zgłoszeń kandydatów w odpowiedzi na zamieszczoną ofertę pracy,
 • Dokonywanie oceny poziomów kompetencji i efektów kształcenia wskazanych studentów absolwentów zatrudnionych u pracodawcy,
 • Pozyskiwanie informacji o ofercie edukacyjnej,
 • Pozyskiwanie informacji o rynku pracy,
Dział Informatyki
 • Okresowe eksportowanie danych z Systemu Dziekanatowego
  • Dane studentów, absolwentów, nauczycieli akademickich
  • Oceny z przedmiotów
  • Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych bezpieczeństwa informacji,
Dział Marketingu (we współpracy z Kierownictwem Uczelni)
 • Opracowanie i wdrożenie środków zachęty studentów i absolwentów oraz pracodawców do korzystania z funkcjonalności systemu Minerva,
 • Opracowanie i aktualizowanie oferty edukacyjnej,
 • Opracowanie ankiet ewaluacyjnych na potrzeby badania rynku