Minerva EDU

System klasy Minerva dla Uczelni Wyższych to nowoczesne, kompleksowe narzędzie pozwalające  efektywnie zarządzać jakością kształcenia oraz komunikacją z jej otoczeniem zewnętrznym w tym szczególnie ważną współpracą z środowiskiem pracodawców. System Minerva kojarzy efekty kształcenia ze standardami kompetencji zawodowych umożliwiając w ten sposób tworzenie sylwetki absolwenta dokładnie dopasowanej do rynku pracy i odwzorowanie jej w programach kształcenia.

W szczególności wdrożenie systemu Minerva wspomaga wdrożenie (i utrzymanie) dostosowań programów kształcenia i sylabusów (kart przedmiotów) do Krajowych Ram Kwalifikacji, działalność Akademickiego Biura Karier oraz Działu Jakości Kształcenia.

logo_minerva_200x84

Podstawowe korzyści

PERSONALIZACJA

Możliwość samodzielnego zdefiniowania wartości wszystkich parametrów potrzebnych do wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji, realizacji ciągłego procesu doskonalenia efektywności kształcenia oraz wyznaczenia potencjału dydaktycznego Uczelni.

UPROSZCZONA ANALIZA DANYCH

Ułatwienie i przyspieszenie procesu eksploracji przetwarzania ogromnej ilości danych koniecznych do: realizacji procesu kształcenia zgodnie z wdrożonymi Krajowymi Ramami Kwalifikacji, procesu ciągłego doskonalenia efektywności kształcenia oraz aktualizacji potencjału dydaktycznego Uczelni.

JEDNO MIEJSCE WPROWADZANIA DANYCH

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w jednym, dowolnym miejscu odzwierciedla się wprowadzeniem analogicznych zmian we wszystkich miejscach powiązanych, co skutkuje zmniejszeniem nakładu pracy i zminimalizowaniem możliwości popełnienia błędu, ułatwienie monitorowania integralności definicji i powiązań w aspekcie wzajemnego oddziaływania efektów kształcenia.

WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI

Ułatwienie monitorowania prawidłowości i integralności planów studiów, w tym punktów ECTS w ramach kierunkowego programu kształcenia.

DOSTĘP DO KART PRZEDMIOTÓW

Umożliwienie administrowania kartami przedmiotów „z jednego miejsca”, a także udostępniania ich w całości, bądź wybranych fragmentów zainteresowanym stronom.

RAPORTOWANIE

Ułatwienie procesu raportowania na potrzeby: Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek Uczelni.

dlaczego minerva?

Zarządzanie programami kształcenia

Administrowanie i zarządzanie programami kształcenia i kartami przedmiotów z „jednego miejsca”, wprowadzanie danych zgodnie...

MinervaEDU
Pełna obsługa przedmiotów

Ewidencja przedmiotów, formy zajęć, liczba godzin i punktów ECTS, treści kształcenia, przedmiotowe i kierunkowe...

MinervaEDU
Biblioteka efektów kształcenia

Administrowanie słownikami efektów kształcenia oraz wzajemnymi relacjami i oddziaływaniem przedmiotowych, kierunkowych i obszarowych efektów...

MinervaEDU
Raporty PKA

Wykorzystanie i agregacja danych do raportowania na potrzeby Polskiej Komisji Akredytacyjnej plan studiów integralność...

MinervaEDU
Wspomaganie pracy koordynatora kierunku studiów

Definiowanie i modyfikowanie kierunkowych efektów kształcenia (dla każdego kierunku, w kategoriach: wiedza, umiejętności, postawy,...

MinervaEDU